ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Όπως δημοσιεύτηκε την 07-07-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Η  έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Αποκορώνου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Τουρισμού για την εκτέλεση έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα 'ΔΙΑΥΓΕΙΑ'.
Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 75 άτομα και ειδικότερα -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- «για κά́θε ωφελού́μενο απασχό́ληση για 5 ανθρωπομή́νες».
Οι τομεί́ς παρέ́μβασης του προγρά́μματος κοινωφελού́ς χαρακτή́ρα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» ό́πως περιγρά́φονται στο «Μνημό́νιο - Συμφωνί́α Συνεργασί́ας» εί́ναι το Φυσικό́ περιβά́λλον, το Αστικό́ περιβά́λλον, η Εκπαί́δευση και ο Πολιτισμό́ς.


Kallikrates Chania:ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου